Project Description

חדשנות מחקרית

אנחנו שואפים ליזום ולנהל מחקר אקדמי רב-תחומי שמשלב מוזיקה וחקר המוח, מוזיקה וחקר כריית מידע, מוזיקה ומחקרי פסיכולוגיה וחינוך. את המחקרים מנהלים חוקרים בעלי שם ומובילים בתחומם.

מוזיקה וחקר הפסיכולוגיה – בדיקת אפקטיביות מודל "מוזיקה ככלי לדיאלוג" בשיפור תהליכי דיאלוג בינאישי, שימוש במודל לאבחון תכונות אישיות והתנהגותיות, בעיקר כאלה שנוגעות לכישורי דיאלוג, ובחינת דרכים לחיזוק כישורי דיאלוג והעצמה אישית.

מוזיקה וחקר המוח – בחינת השפעת השימוש במודל של "מוזיקה ככלי לדיאלוג" על המנגנונים המוחיים שמתווכים תהליכי אמפתיה קוגניטיבית ורגשית. הבנה זו עשויה לספק תובנות לגבי העצמת תהליכים בינאישיים ועשוי להוות מסד להכוונת טיפולים מוכווני-מוח לבעיות של רגש וקוגניציה חברתית.

מוזיקה וכריית מידע – בחינת מאפייני אישיות והתנהגות באמצעות ניתוח המוזיקה האישית והטקסטים האישיים שנלווים אליה במודל "המוזיקה ככלי לדיאלוג". המחקר מכוון לקשור בין מאפיינים של יצירות מוזיקליות ושירים שמשמעותיים לאדם לבין מאפיינים אישיים ורגשיים שלו במטרה להעצים/לחזק אותם ובעיקר את כישורי הדיאלוג.

מוזיקה וחקר חינוך – שימוש במוזיקה בעשייה חינוכית, מוזיקה וזהות עצמית בקרב ילדים ובני נוער.