Project Description

פעילות אקדמית ועשייה חברתית וחינוכית

אקדמיה ועשייה חברתית וחינוכית

תכניות "מוזיקה ככלי לדיאלוג" מופעלות במוסדות אקדמיים – בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן – בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים, במוסדות ובארגונים שעוסקים בבני נוער בסיכון, בקשישים, בהעצמת נשים ועוד. התכניות משלבות הוראה ומחקר אקדמיים לצד עשייה חינוכית וחברתית. הן מיישמות גישה אוניברסלית בראייה כוללת של הצרכים והמעגלים החברתיים האנושיים.

שילוב של פעילות אקדמית ועשייה חברתית וחינוכית – תכניות ההוראה האקדמית משלבות ייזום ועשייה של מיזמים חברתיים וחינוכיים על ידי הסטודנטים. לצד זה מופעלות תכניות חברתיות וחינוכיות, בעיקר בקרב אוכלוסיות של צעירים ובני נוער, שגם הן מלוות בדרך כלל במעקב מחקרי אקדמי.

מפגשים קבוצתיים לצד שימוש בכלים אינטרנטיים – התכניות כוללות מפגשים קבוצתיים בין-אישיים לצד שימוש בכלים שיתופיים אינטרנטיים שפותחו במיוחד לשם כך. ניתן להתאים את התכניות גם ללמידה מרחוק, כפי שעשינו בהיקף גדול במהלך משבר הקורונה.

אוניברסליות – התכניות מתאימות לכולם ללא צורך בידע מוזיקלי. הן משתמשות במוזיקה האישית ליצירת היכרות, חיבור ועשייה משותפת בדרך שחוצה תרבויות, מגזרים, גילים, מגבלות פיזיות ונפשיות.

עיסוק בצרכים בסיסיים של כולנו – התכניות עוסקות בצורך להשתייך ולהתחבר למשפחות ולמעגלים חברתיים קרובים אחרים, בצורך לצמצם מחלוקות ועוינות ובצורך למימוש עצמי.

יישום תהליכי דיאלוג והעצמה אישית – התכניות כוללות שני שלבים מרכזיים: היכרות בינאישית משמעותית בין המשתתפים ועשייה משותפת בעלת ערך חברתי. הן מקנות למשתתפים תובנות וכלים לחשיפה ולפתיחות, להקשבה משמעותית, להכלה ולאמפתיה, לנתינה לזולת, לעשייה משותפת וליוזמה ויצירתיות.

עידוד תהליכים קבוצתיים שוויוניים – התכניות משתלבות בקבוצות ההשתייכות החברתיות החשובות של המשתתפים – בני משפחה, חברים קרובים, שכנים – ומשדרגות אותם בגישה שוויונית ומכבדת.